top of page

QUY QUYẾT DÂN

Program Scope

Our 12 week citizenship classes prepare individuals to become naturalized citizens of the United States.  

Female learner with thumbs up in front of map

Chi tiết lớp học

Với một khoản phí 25 đô la, lớp học bao gồm:

  • Cách hoàn thành Mẫu N-400

  • Học tập cho kỳ thi quốc tịch Hoa Kỳ

  • Thực hành phỏng vấn công dân

  • Câu hỏi và trả lời với luật sư di trú

Tất cả các tài liệu liên quan đến khóa học được bao gồm trong lệ phí. Hãy liên lạc với chuyên gia Chương trình tại programs@peninsulareads.com hoặc 757-283-5776 để biết thông tin về ngày bắt đầu phiên làm việc.

bottom of page